مجموعۀ "حیات بهائی"

لبه‌های اولیه

 

مجموعه‌ای از نصوص مبارکه

و ترجمه‌ای از دستخط‌های صادره توسّط و یا از طرف

حضرت ولیّ‌امرالله و بیت العدل اعظم الهی

 

تهیّه و تنظیم:  دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح بیت العدل اعظم الهی

(از:  مرکز جهانی بهائی)

مارس  ۲۰۰۸

"ملاحظه نمایيد چون اتّحاد و اتّفاق در ميان خاندانی واقع شود چه قدر امور سهل و آسان گردد و چه قدر ترقّی و علوّيّت حاصل شود امور منتظم گردد و راحت و آسايش ميسّر شود خاندان محظوظ ماند مقام محفوظ شود سبب غبطۀ عموم گردد و روز به روز بر علوّيّت و عزّت ابديّه بيفزايد" حضرت عبدالبهاء
 

الف. حفظ هم‌بستگی زن و شوهر

ب. روابط و مسئولیّت‌های والدین و فرزندان

پ. استحکام حیات خانواده

Persian (فارسی)