ترجمه‌های پیام ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی13 May 2014 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳منتشر شده