ترجمه‌های پیام ۱ اوت ۲۰۱۴

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسیپیام ۱ اوت ۲۰۱۴منتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۱ اوت ۲۰۱۴منتشر شده