ترجمه‌های پیام ۹ مهر ١۳۹۳

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی1 October 2014 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۹ مهر ١۳۹۳منتشر شده