ترجمه‌های پیام ٢٧ آذر ١۳۹۳

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی18 December 2014 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ٢٧ آذر ١۳۹۳منتشر شده