ترجمه‌های پیام ۲۹ دسامبر ۲۰۱۵

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی29 December 2015 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۲۹ دسامبر ۲۰۱۵منتشر شده