ترجمه‌های پیام ۲ ژانویه ۲۰۱۶

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی2 January 2016 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۲ ژانویه ۲۰۱۶ منتشر شده