ترجمه‌های پیام ١٤ اکتبر ٢٠١٦ خطاب به احبّای مجتمع در سانتیاگو

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی14 October 2016 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ١٤ اکتبر ٢٠١٦ خطاب به احبّای مجتمع در سانتیاگومنتشر شده