ترجمه‌های پیام ۲۴ مهر ۱۳۹۵

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی15 October 2016 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۲۴ مهر ۱۳۹۵منتشر شده