ترجمه‌های پیام ۲۷ خرداد ۱۳۹۰

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی17 June 2011 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۲۷ خرداد ۱۳۹۰منتشر شده