ترجمه‌های پیام ۱ مه ۲۰۱۳

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی1 May 2013 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۱ مه ۲۰۱۳ منتشر شده