ترجمه‌های وعده صلح جهانى

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسیPeace Statementمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)وعده صلح جهانىمنتشر شده