ترجمه‌های بیانیه قرن انوار

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسیCentury of Lightمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)بیانیه قرن انوارمنتشر شده