اقدام اجتماعی

لبه‌های اولیه

ترجمه‌ای از اقدام اجتماعی – نوشتاری از دفتر توسعۀ اجتماعی و اقتصادی در مرکز جهانی بهائی

Persian (فارسی)