ترجمه‌های پیام ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی13 May 2018 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷منتشر شده