ترجمه‌های پیام ۸ فوریه ٢۰۱۳

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی8 February 2013 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۸ فوریه ٢۰۱۳ منتشر شده