ترجمه‌های پیام ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسیموجود نیستترجمه نشده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰منتشر شده