ترجمه‌های پیام ۲ آبان ۱۳۹۷

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی24 October 2018 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۲ آبان ۱۳۹۷منتشر شده