ترجمه‌های پیام ٢١ دسامبر٢۰۰۶ خطاب به بهائیان مصر

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی21 December 2006 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ٢١ دسامبر٢۰۰۶ خطاب به بهائیان مصر منتشر شده