دفاع از امر و استفاده از گفتار

لبه‌های اولیه

مجموعه‌ای از نصوص مبارکه
و ترجمه‌ای از دستخط‌های صادره توسّط و یا از طرف
حضرت ولیّ‌امرالله و بیت العدل اعظم الهی

(از:  مرکز جهانی بهائی)

 

Persian (فارسی)