پیام ۹ مارس ۲۰۲۰

لبه‌های اولیه

۹  شهرالعلاء  ۱۷۶
۹  مارس  ۲۰۲۰

ارسال از طریق الکترونیکی

جناب دکتر …
ایالات متّحدۀ امریکا

دوست عزیز روحانی،

لطفاً مطالب ذیل را به آقای … ابلاغ فرمایید.

مکتوب آن برادر گرامی حاوی دو پرسش در خصوص شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۰ به بیت العدل اعظم واصل گشت.  مقرّر فرمودند به شرح زیر مرقوم گردد.

در رابطه با سؤال اوّل شما، نسخه‌ای از نامهء مورّخ ۳ مارس ۲۰۲۰ دارالانشاء بیت العدل اعظم که اخیراً در پاسخ به سؤالی مشابه ارسال شده است برای اطّلاع جنابعالی ضمیمه می‌گردد.

راجع به تدفین پیکر یک فرد بهائی که ممکن است در اثر این بیماری صعود نماید نیز سؤال نموده‌اید.  طبیعتاً در چنین موقعیّتی می‌بایست ملاحظات بهداشتی و سلامت عمومی را بطور جدّی و کامل رعایت نمود.  اگرچه احکام و قوانین بهائی مربوط به کفن و دفن اموات واضح و مبرهن است امّا در موارد وقوع امراض وخیم و واگیردار البتّه محافظت و صیانت اولویّت دارد و در نتیجه آنچه را که مقامات بهداشتی کشور توصیه می‌نمایند می‌بایست اجرا نمود.

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم

ضمیمه دارد

Persian (فارسی)