ترجمه‌های بیانیّه آوریل ٢۰۰٢ خطاب به رهبران ادیان جهان

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسیApril 2002 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)بیانیّه آوریل ٢۰۰٢ خطاب به رهبران ادیان جهان منتشر شده