مجموعۀ "حقوق الله"

لبه‌های اولیه

حقوق اللّه 

مجموعه‌ای از منتخبات نصوص مبارکۀ حضرت بهاءاللّه و حضرت عبدالبهاء
دست‌خط‌های صادره توسّط و یا از طرف حضرت ولیّ‌امر
اللّه و بیت العدل اعظم الهی
به انضمام ترجمۀ دست‌خط‌های صادره به زبان انگلیسی
توسّط هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی

آوریل ۲۰۰۷

بازبینی اوت ۲۰۰۹

 

                                                                                                    منتخبات 

۱. اساس حکم حقوق اللّه                                                                 ۳۱–۱

۲. اجرای حکم حقوق اللّه                                                                ۸۰–۳۲ 

۳. وظایف امنای حقوق اللّه و محافل روحانی                              ۱۰۳–۸۱

۴. مصارف حقوق اللّه                                                                     ۱۱۲–۱۰۴

Persian (فارسی)