ترجمه‌های رفاه عالم انسانی

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسیProsperity of Humankindمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)رفاه عالم انسانیمنتشر شده