ترجمه‌های پیام ۲۷ ژوئن ۲۰۱۳

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی27 June 2013 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۲۷ ژوئن ۲۰۱۳منتشر شده