اهمّیّت نقش و مقام زن

لبه‌های اولیه

اهمّیّت نقش و مقام زن

مجموعه‌ای از آثار بهائی

 

مجموعه‌ای از نصوص مبارکۀ بهائی در بارۀ زنان که در تاریخ ژانویه ۱۹۸۶ میلادی به زبان انگلیسی در دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح در مرکز جهانی بهائی تهیّه گردیده است.  موادّ ضمیمه عبارت از متن آثار فارسی و عربی بعضی از مندرجات آن مجموعه است.

دسامبر ٢٠١۶

 

Persian (فارسی)