پیام ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱

لبه‌های اولیه

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به کنفرانس هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۳۰  دسامبر  ۲۰۲۱

دوستان عزیز و محبوب،

Persian (فارسی)