ترجمه‌های پیام ١٢ آوریل ٢٠١١

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی12 April 2011 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ١٢ آوریل ٢٠١١ منتشر شده