ترجمه‌های پیام ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی28 December 2010 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ منتشر شده