ترجمه‌های پیام ۲۹ اوت ۲۰۱۰

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی29 August 2010 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۲۹ اوت ۲۰۱۰ منتشر شده