پیام ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

لبه‌های اولیه

۳ شهرالعظمة ۱۶۵

۱۹می ۲۰۰۸

احبّای مظلوم و باوفای جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

دستگیری اخیر اعضای محترم هیئت مجلّلۀ یاران نشانۀ دیگری است از غفلت مسئولین امور از حرکت قوای روحانیّه ای که میتواند موجب عظمت آن خطّۀ مبارکه گردد. این غفلت سبب شده است که دولت ایران جمعی از باوفاترین، مطیع ترین، باکفایت ترین و بیگناه ترین شهروندان خود را در نهایت بی انصافی و بدون هیچ دلیل موجّهی مورد تحقیر و جور و ستم قرار دهد. البتّه شما عزیزان به خوبی واقفید که ید غیبی الهی در کار است، جمیع امور در قبضۀ قدرت اوست و آنچه میگذرد جزئی از نقشه های حیاتبخش او است که ممدّ تأسیس مدنیّت ملکوتی و تحقّق نهایی رفاه عالم انسانی است. لذا از اشتعال نار امتحان و افتتان در عالم امکان هراسی ندارید و بر امر حضرت یزدان ثابت و استوارید. اضطراب و پریشانی به خود راه نمیدهید و سخت ترین حوادث عالم تزلزلی در قلوب شما ایجاد نمی نماید. مانند کوه مستقیمید و به مثابه نجوم بازغه در تلألؤ و حتّی در تلاطمات فعلی ثابتاً راسخاً در کمال حکمت به انجام وظایف روحانی خود مشغولید. چون سراج منیر در مجامع توحید پرتوافکنید و همگام با دیگر هموطنان روشن ضمیرتان در احیای ایران عزیز و ارتقای آن به مقام محترم ترین ممالک عالم کوشا هستید تا آن سرزمین مقدّس مایۀ مباهات جهانیان و مورد ستایش و غبطۀ عالمیان گردد.

به نزول تأییدات آسمانی مطمئن باشید، تعالیم الهی را همیشه مدّ نظر قرار دهید و در موارد لزوم برای مشورت و کسب هدایت به جمع خادمین توجّه نمایید. در اعتاب مقدّسۀ علیا به یاد شما هستیم و حفظ و صیانت و موفّقیّت شما عزیزان را ملتمسیم و از آستان مبارکش تمنّا میکنیم که «امرا را عدل و علما را انصاف» عنایت فرماید و این جور و جفا را به صلح و صفا مبدّل نماید.

[امضا: بیت العدل اعظم]

Persian (فارسی)