ترجمه‌های پیام ٢۰ اردیبهشت ۱۳۹٢

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی10 May 2013 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ٢۰ اردیبهشت ۱۳۹٢منتشر شده