ترجمه‌های پیام ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ خطاب به شرکت کنندگان در ۱۱۴ کنفرانس جوانان در سراسر جهان

لبه‌های اولیه

زبانعنوانوضعیتعمليات
انگلیسی1 January 2013 Messageمنتشر شده
Persian (فارسی) (منبع)پیام ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ خطاب به شرکت کنندگان در ۱۱۴ کنفرانس جوانان در سراسر جهانمنتشر شده