پیام ۱ دسامبر ۲۰۲۱

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۱  دسامبر  ۲۰۲۱

دوستان عزیز و محبوب،

تأمّل در بزرگداشتی که چند روز پیش به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء در ارض اقدس برگزار شد، این مشتاقان را بر آن داشت تا احساس شگفتی و تحسین خود را نسبت به ماهیّت والای این رویداد با شما عزیزان در میان گذاریم.  آستان مقدّس جمال مبارک را شاکر و حامدیم که علیرغم شرایط کنونی جهان و محدودیّت‌های فراوان برای سفر، حدود شش ‌صد نفر نمایندۀ اکثریّت قریب به اتّفاق محافل روحانی ملّی و شوراهای منطقه‌ای بهائی موفّق شدند در مرکز جهانی بهائی در این مراسم تاریخی حضور یابند.  شرکت‌کنندگان در این گردهمایی بی‌نظیر ایّام را در تفکّر و تعمّق در حیات و مثل اعلای مولای محبوب، در وجود مبارک حضرت عبدالبهاء در مقام مرکز میثاق، در الواح مبارکۀ وصایای آن حضرت و در گسترش نظم اداری در طیّ یک قرن، و همچنین در مسافت فوق‌العاده‌ای که عالم بهائی با اجرای نقشۀ ملکوتی پیموده است سپری نمودند.  در سالگرد شب مقدّس صعود هیکل مبارک در حالی که حاضرین در جوار مرقد مقدّسش به دعا و مناجات مشغول بودند فضایی مملوّ از روحیّۀ انقطاع و وفاداری حاکم بود.  عشق حضرت عبدالبهاء این نفوس را به کوه خدا جلب نمود و آنان در مراجعت به ممالک‌شان محبّت بیت العدل اعظم را به مؤسّساتی که نمایندگی‌اش را بر عهده دارند و به همۀ دوستان الهی به ارمغان بردند.

اطمینان داریم که قوای روحانی منبعث از این گردهمایی در جوامع‌تان منتشر شده و الهام‌بخش احبّا خواهد شد که خود را برای سلسله کنفرانس‌های قریب الوقوع جهانی آماده می‌سازند، کنفرانس‌هایی که عالم بهائی را وارد مرحلۀ بعدی نقشۀ ملکوتی خواهد کرد.  این مشتاقان ادعیۀ خالصانۀ قلبی خود را به این منظور به آستان مقدّسش تقدیم می‌نماییم.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

تجلیلی از حضرت عبدالبهاء

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۲۷  نوامبر  ۲۰۲۱
ارسال از طریق الکترونیکی
محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

تجلیلی از حضرت عبدالبهاء

بیت العدل اعظم مقرّر فرمودند متن تجلیل آن هیئت از حضرت عبدالبهاء را که چند ساعت پیش در مراسم یادبود صدمین سال صعود هیکل مبارک در مرکز جهانی بهائی قرائت گردید برای شما ارسال گردد.  لطفاً آن را به اطّلاع احبّا برسانید.

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم

ضمیمه دارد

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
مشاورین ارجمند

*  *   *

ترجمه‌ای از

تجلیلی توسّط بیت العدل اعظم

به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

صد سال از صعود روح پرفتوح حضرت عبدالبهاء به مقرّ سرمدیش می‌گذرد.  تولّد مبارکش با طلوع عصر رسولی امر الهی مقارن و صعود آن حضرت غروب خورشید آخرین عهد آن عصر را گواه بود.  برای این حقیقت که وجود حضرت عبدالبهاء تا چه حد تجلّی‌گاه قوای روحانی اتّحاد و اتّفاق بود شاهدی گویاتر از صحنۀ مراسم تشییع عرش مبارک قابل تصوّر نیست، صحنۀ جمعیّتی عظیم از مردم ماتم‌زده از هر قوم و آیین این سرزمین که گرد هم آمدند تا در فقدان و فرقتی که جمعاً و مشترکاً احساس می‌کردند سوگواری نمایند.  در زمان حیات عنصری هیکل مبارک بسیاری از نفوسی که به امر مبارک اقبال نمودند صرفاً با نظارۀ آن حضرت مجذوب روح تعالیم الهی گردیدند.  امروز هم اگر بخواهیم زندگی خود را با روح همان تعالیم منطبق نماییم به مثل اعلای آن مولای حنون که گفتار و رفتارش بازتاب نور ساطع از ظهور حضرت بهاءالله بود می‌نگریم.

از هر جهت که بنگریم مثل اعلای آن حضرت جنبۀ اصلی هویّت بهائی است.  هر یک از پیروان حضرت بهاءالله برای درکی بهتر از نحوۀ نشر انوار آیین الهی و بیدار کردن استعدادهای روحانی اطرافیان، به حضرت عبدالبهاء به عنوان سرمشق توجّه می‌نماید.  نصایح خود طلعت میثاق را که می‌فرماید مبلّغ باید ”بی‌نهایت متأثّر باشد “تا کلامش ”تأثیر کند“ و در عین حال ”در نهایت خضوع و خشوع باشد “تا بتواند ”بآهنگ ملأ اعلی تبلیغ کند“ را می‌توان به آسانی در شرح حیات نفوس بیشماری یافت که در اثر مصاحبت با حضرتش تقلیب گردیدند.  چه درس‌ها می‌توان آموخت از اینکه چگونه هیکل اطهر تعالیم الهی را به نفوس مختلف و بدون توجّه به هرگونه تفاوت اعمّ از وضع ظاهر، زبان، رسم و عقیده معرّفی نمود و حلقۀ وحدت و اتّحاد را دائماً وسعت بخشید.  فراگیری محبّت بی‌دریغ آن حضرت جامعه‌ای را به وجود آورد که حتّی در آن زمان می‌توانست براستی ادّعا نماید که اقشار مختلف اجتماع را در بر گرفته است.  مهر و محبّت آن حضرت حیات جدید اعطا می‌کرد، تربیت می‌نمود، الهام می‌بخشید، بیگانگی را می‌زدایید و همگان را به خوان نعمت حضرت احدیّت دعوت می‌نمود.  امروز هر یک از مجهودات جامعه‌سازی، هر فعّالیّت آموزشی و هر ارتباط و تماس با اجتماع با این امید صورت می‌گیرد که اقدامات ‌ما نیز نشانه‌ای از همان محبّتی باشد که آن هیکل مبارک بی‌دریغ نسبت به همگان ابراز می‌داشت.  این چنین اقداماتی براستی بهترین تجلیلی است که در این صدمین سالگرد و در هر روز بعد از آن می‌توان به ساحت آن حضرت تقدیم نمود.

درگاه حضرت بهاءالله را شاکر و سپاس‌گزاریم که نه تنها معیاری از اخلاص، فداکاری و تقوا در تعالیم الهی به دنیا اعطا نموده تا نفوس بتوانند برای همیشه از آن الهام گیرند، بلکه هیکل مبارک حضرت عبدالبهاء را به عنوان مثل اعلی به ودیعه گذاشت تا بدانیم چگونه می‌توان بر طبق آن معیار زندگی کرد.  در حالی که بشر با بحران‌های پی در پی رو به روست جامعۀ اسم اعظم هم که ناگزیر در معرض همین آشوب‌ها است از این مزیّت بهره‌مند است که سرمشقی چون حضرت عبدالبهاء در پیش رو دارد.  هیچ خطری آن حضرت را از انجام مأموریّتش بازنداشت و هیچ مانعی، چه در رسیدگی به نیازهای فوری روز و چه در تهیّۀ تمهیدات برای آینده، ایشان را منع ننمود.  دشمنی و مخالفت و حوادث عالم آن مولای بی‌همتا را از مسیرش منحرف نساخت.  در نهایت سکون و قرار و وقار و بدون تشویش از برخورد با موانع، پذیرای مشقّت و بلا در سبیل الهی بود.  چه بی‌رحمانه حملاتی که متوجّه حضرتش بود و چه جان‌گداز آن وزن گرانی که تحمّل ‌می‌نمود.  بیان خواهر عالیقدر آن حضرت را به یاد می‌آوریم که اینگونه شهادت می‌دهد ”در نیمۀ شب آه سوزان از قلب اطهر مرتفع و در سحرگاهان لحن بدیع مناجات بمسامع اهل علّیّین متواصل“.

گذشت زمان از حسّ حیرت و شگفتی ما نسبت به ”شخصیّتی که نه فقط در دور حضرت بهاءاللّه بلکه در سراسر تاريخ اديان مقام فريد و وحيدی را داراست“ (ترجمه) نکاسته است، همانطور که حضرت شوقی افندی تأکید فرموده‌اند:

حضرت عبدالبهاء در رتبۀ اولی مرکز و محور عهد و ميثاق بی‌مثيل و جامع حضرت بهاءاللّه و اعلی صنع يد عنايتش و مرآت صافی انوارش و مثل اعلای تعاليم و مبيّن مصون از خطای آياتش و جامع جميع کمالات و مظهر کلّيّهء صفات و فضایل بهائی و غصن اعظم منشعب از اصل قديم و غصن الأمر و حقيقت من طاف حوله الأسماء و مصدر و منشأ وحدت عالم انسانی و رايت صلح اعظم و قمر سماء اين شرع مقدّس بوده و اِلی الأبد خواهد بود و نام معجزشيم عبدالبهاء به نحو اتم و اکمل و احسن جامع جميع اين نعوت و اوصاف است.  و اعظم از کلِّ اين اسماء عنوان منيع ”سرّ اللّه“ است که حضرت بهاءاللّه بنفسه المقدّس در توصيف آن حضرت اختيار فرموده‌اند و با آنکه این عنوان به هيچ وجه انتساب مقام رسالت به آن حضرت را توجیه نمی‌کند مع الوصف حاکی از آن است که چگونه خصایص متباینۀ متعلّق به کینونت بشری و علم و کمالات فوق بشری در وجود حضرت عبدالبهاء ممزوج و متّحد گشته است. (ترجمه)

همکاران عزیز و محبوب:  دعوت این مشتاقان از شما عزیزان برای حضور در ارض اقدس نه فقط برای بزرگداشت یادبود حضرت عبدالبهاء و یادآوری بلایای وارده بر آن وجود نازنین و توفیقات درخشان دوران حیات مبارکش است بلکه برای این نیز می‌باشد که شما هم به همراه ما، خود و جوامع خویش را بار دیگر وقف خدمت مجدّانه به این امر اعظم نمایید، امری که مرکز میثاق امر بهاء وجود و هستی خویش را در راه آن فدا نمود.  حضرت عبدالبهاء در اجرای وظایف مقدّسی که جمال مبارک به آن حضرت محوّل فرموده بودند دو منشور جلیل به عالم بهائی مرحمت فرمود که از آن زمان هادی پیشرفت و توسعۀ امر الله بوده است.  یکی الواح نقشۀ ملکوتی بود که از طریق آن کلام الهی در هر سرزمینی انتشار یافته است و دیگری الواح مبارکۀ وصایا که فرایند استقرار نظم اداری را به جریان انداخت.  حال در پایان اوّلین قرن عصر تکوین و در آغاز سلسلۀ جدیدی از نقشه‌های جهانی، پیشرفت روزافزون نقشۀ ملکوتی مولای حنون را به وضوح مشاهده می‌نماییم.  بسط و تحوّل ارگانیک نظم اداری طیّ صد سال گذشته با تأسیس شبکۀ بسیار وسیعی از مؤسّسات و نهادها، از سطح بین‌المللی تا محلّی، به خوبی آشکار و نمایان است، مؤسّساتی که روح امر مبارک را جهت می‌بخشند و مجهودات جامعۀ جهانی بهائی را هدایت و حمایت می‌نمایند.  عهد و میثاقی که حضرت عبدالبهاء مرکز آن بود بمنزلۀ حصنی حصین همچنان باقی و برقرار است.  این مشتاقان از مشاهدۀ اینکه چگونه قوّۀ میثاق همۀ مؤمنین را به سوی یک رسالت مشترک رهنمون می‌سازد و حافظ اتّحاد پویایی است که موجب پرورش مستمرّ جامعۀ مؤمنین می‌گردد، بسیار شادمانیم.

تأمّل در شخصیّت حضرت مولی الوری و درک اقتدار همه‌جانبۀ آن حضرت که با صبر و شکیبایی و درایت و فراستی بی‌پایان همراه بود، حکمت‌ بالغۀ هیکل مبارک که تحت هر شرایطی نمایان بود، رأفت و شفقت بی‌نهایت آن طلعت نورا و محبّت بی ‌حد و ‌حصر او که هر نفس آزاده‌ای می‌تواند آن را احساس کند، موجد حیرت و احترامی بی‌منتها است.  امّا هر تلاشی برای ستایش خصایص بی‌نظیر و بی‌بدیل آن طلعت بی‌مثال با به یاد آوردن اینکه آن مولای حنون هرگز طالب تمجید و تکریم یا سپاس و قدردانی دنیوی نبود مهار می‌گردد.  لذا خود را ملزم می‌دانیم این چنین گواهی دهیم:  ای محبوب قلوب همگان، ای حضرت عبدالبهاء، تمامی وجود مبارکت عبودیّت بود، ”عبودیّت محضهٴ صرفهٴ حقیقیّهٴ ثابتهٴ راسخهٴ واضحه من‌دون تأویل و تفسیر و تلویح و تشریح.“  کلمات باقی‌مانده کلماتی است برای بیان تعهّد‌مان به آن طلعت نورایت و سوگند تمسّک به عهد و میثاقی که با حکمت بالغه‌ات اعلان کردی و از حقّانیّتش دفاع نمودی، و برای ابراز اطاعت‌مان با دل و جان از هدایات و منویّات ابدیّه‌ات و از بیانات و نصایح مشفقانه‌ات.  جامعۀ بهائی در سراسر عالم نيز همین تعهّد را از طریق استقامت و تلاش‌های مجدّانه در راه اجرای مأموریّتی که در این زمان به آن سپرده شده نمایان ساخته است.  مشاهدۀ كوشش این جامعه برای پیروی از مثل اعلایت، كلمات مبارکت را به خاطر این جمع می‌آورد که فرموده‌ای:

ای یاران الحمد للّه علم توحید در جمیع اقالیم بلند است و آهنگ ملکوت ابهی مرتفع از ملأ‌ اعلی اسرافیل الهی در قلب آفاق نغمهٴ یا بهآء الابهی زند و قوّهٴ کلمة اللّه روح حقیقی بجسد امکان بخشد پس ای یاران وفا باید کل در جانفشانی و خدمت آستان الهی و عبودیّت درگاه حضرت نامتناهی سهیم و شریک عبدالبهاء گردید اگر باین موهبت کبری موفّق شوید در اندک زمانی آفاق بتمامه اقلیم اشراق گردد و دلبر وحدت عالم انسانی در نهایت دلربائی جلوه در قطب امکان نماید اینست آرزوی عبدالبهاء اینست منتهی آمال اهل وفا و علیکم البهآء الابهی.

پیام رضوان ۲۰۲۱

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

رضوان ۲۰۲۱ میلادی (۱۷۸ بدیع)

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

نوروز ۱۷۸ بدیع

Persian (فارسی)

نوروز ۱۷۸

ای یاران و یاوران دیرین حضرت یزدان در سرزمین مقدّس ایران

در آستانۀ سال نو و عید نوروز این جمع مشتاق در بقعۀ مقدّسۀ نورا به یاد و ذکر خیر آن دل‌دادگان جمال کبریا مشغولیم که چگونه شما عزیزان به مدد عشق و ایقان با ثبوت و استقامتی بی‌پایان از بدو طلوع شمس حقیقت چون ستاره‌های تابان در آسمان ایران درخشیده‌اید و در مقابل ظلم و ستم و عتاب و عذاب با صبر و صفا چنان عمل کرده‌اید که سبب فخر و مباهات اهل ایمان گشته‌اید و سرمشقی برای همۀ مردم جهان.  حتّی در بحبوبۀ بحران‌ همه‌گیر کنونی و دشواری‌های عدیدۀ معیشتی و اجتماعی که عالم و عالمیان را درگیر بلایا و آلام متعدّده نموده و با آنکه تضییقات و تبعیضات شدیدۀ وارده بر آن جامعۀ مظلوم در سالی که گذشت لحظه‌ای آرام نگرفت و امان نداد، خدمات‌تان قطع نشد و زحمات‌تان برای کمک به نوع انسان بازنماند، شعلۀ امید گشتید و نماد ‌دوستی و محبّت برای همگان.  خوشا به حال شما که بار دیگر برگی زرّین به تاریخ پرافتخار جامعۀ خویش افزودید و رضای پروردگار را نصیب خود کردید.

عید اعظم رضوان امسال مصادف با پایان نقشۀ پنج‌ساله و در عین حال اتمام دورۀ بیست و پنج‌ساله‌ای است که در طیّ آن، عالم بهائی به جهشی عظیم در اتّساع دامنۀ مجهودات و منابع انسانی دعوت شد.  در اجابت دعوت به آن مشروع روحانی، اهل بهاء قیامی مصمّم و بی‌سابقه نمودند که با وجود فراز و نشیب‌های طبیعی و ناگزیر مآلاً منجر به توفیقاتی تازه و ترقّیاتی بی‌اندازه گردید، تقلیبی عمیق را موجب گشت، استعدادی بدیع را به منصّۀ ظهور رساند و جامعۀ امر را به مرحله‌ای جدید سوق داد.  توصیف ماهیّت فتوحات و دستآوردهای ستایندگان اسم اعظم در این دورۀ تاریخی در سراسر دنیا از حوصلۀ این مقال خارج است و به زودی در موقعیّتی دیگر بیشتر به آن‌ خواهیم پرداخت.  امّا آنچه در این حین مدّ نظر است اقدامات عاشقانۀ جامعۀ غیور پیروان جمال قدم در مبارک‌زادگاه این امر جلیل است که سبب شد آنان نیز در امتداد همین مرحله با الهام از چارچوب عمل عالم بهائی تحوّل عظیمی را تجربه کنند و با وجود محدودیّت‌های بی‌شمار و شرایط ناهموار شرط وفا را بار دیگر ادا نمایند.  پس علیرغم معضلات و مشکلات بی‌حساب که هر کدام می‌توانست کوه را کاه کند آن شیفتگان جمال ابهی پرچم ثبوت و رسوخ برافراختند، در میدان عبودیّت تاختند و قابلیّت‌های جدید برای خدمت به عالم انسانی ساختند.  حسّ یادگیری که زادۀ عمل و تأمّل و مشورت است محور فعّالیّت‌ها گشت، نسل نورسیده با نظم و اهتمام تام مورد توجّه مخصوص جامعه قرار گرفت، اطفال درس اخلاق و روحانیّت آموختند، و نوجوانان خصایل معنوی و توان اخلاقی و اشتیاق به خدمت کسب نمودند.  جوانان با حصول درکی عمیق از رسالت روحانی خویش و بینشی وسیع از مقتضیات تعالیم الهی برای این فصل نوین به میادین خدمت شتافتند و جایگاه راستین خویش را به عنوان پیش‌آهنگان جامعه‌ای پرتحرّک و هدفمند دریافتند.  همبستگی و یک‌پارچگی همۀ اعضای جامعه به برکت قوای نبّاض عهد و میثاق فزونی یافت و تعاون و تعاضد به درجات رفیع رسید.  با تعمّق در آثار مبارکه و توجّه به هدایات و تمسّک به اصل اساسی مشورت دیدگاه‌ها متّفق شد، مساعی متنوّع جامعه منسجم گردید و زحمات مختلف آن عزیزان در مسیر خدمت بار و ثمر و میوه و بر بخشید.  فرهنگ برون‌نگری به قدر چشمگیری در جامعه تقویت گشت و مشارکت بیش از پیش احبّا را در گفتمان‌های سازنده و مفید اجتماع‌ موجب شد.  یادگیری‌های ارزشمندی را که در نتیجۀ یک قرن جهد و کوشش در مسیر بنای جامعه‌ای پویا کسب نموده‌ بودند در طبق اخلاص نهادند و تجربیّاتی را که در اثر سعی و تلاش برای اجرای تعالیم مبارک در این عصر نورانی در راستای تحقّق تساوی حقوق زن و مرد، عدالت اجتماعی، تعدیل معیشت، وحدت بین اقوام مختلفه، تواندهی نسل جوان، و تهذیب اخلاق ذخیره کرده‌ بودند بدون ادّعای برتری و کمال با علاقمندان در میان گذاشتند و در حدّ امکان به مشورت و همکاری با هموطنان برای رفع مصاعب مختلف اجتماعی پرداختند.  باری، این تحوّل عظیم شایان تحسین عمیق است و مساعی آینده را پایه‌ای محکم و متین.

الحمد لله تأییدات حتمیّۀ ملأ اعلی شامل شد و آنچه تصوّرش هنگامی بس دشوار می‌نمود محقّق گشت.  حمایت از حقوق حقّۀ بهائیان ایران که در دهه‌های اخیر از جانب دولت‌های عالم و سازمان‌های بین‌المللی به نیابت از مردمان جهان مستمرّاً و در حدّی بسیار گسترده جریان داشته و اکنون به اوجی رسیده که حتّی مقامات دو دولت‌ مستقلّاً خواستار رسمیّت آیین بهائی در کشور ایران شده‌اند، به تدریج در طیّ همین سال‌ها از جانب مردم شریف آن سرزمین نیز به شیوه‌های گوناگون بروز نمود و روز به روز نمایان‌تر شد.  پرده‌ها از دیده‌ها زدوده گشت و اطّلاعات صحیح و دانسته‌های سلیم، بیش از هر زمان دیگر، به همّت محقّقین و سایرین از طرق ارتباطیِ نوین در دسترس عموم قرار گرفت و در افکار و اذهان بسیاری از نفوس روشن‌ضمیر و بی‌غرض حقایق این آیین نازنین جایگزین مفتریات پوچ متعصّبین گشت.  حسن رفتار دیرینۀ جامعه شهرت جدید یافت و راستی و راستگویی پیروان جمال جانان، عالمیان را شگفت‌زده و متحیّر نمود و بی‌گناهی محض و پاکی نیّت و والایی آرمان‌های آن عزیزان بر نفوسی بی‌شمار ثابت و مسلّم گردید.  این است شهادت قلم اعلی که می‌فرماید:  ”مظلومیّت صرفه اثرها دارد و ثمرها آرد.“  پس قدر این موهبت را بدانید و به دیدۀ امید به آینده بنگرید.

یاران عزیز، در پیام عمومی این جمع در یوم میثاق بشارت شروع مشروع نه‌سالۀ عالم بهائی را که بعد از اتمام نقشۀ یک‌ساله آغاز می‌گردد ابلاغ نمودیم و اهمّیّت سالی را که در پیش رو است متذکّر گشتیم.  همانطور که مطّلعید این سال به بزرگداشت یک‌صدمین سالگرد صعود کوکب میثاق، حضرت عبدالبهاء، مثل اعلای اهل بهاء مخصّص است.  میراث معنوی آن نفس نفیس بی‌همتا که بیانش مقلّب قلوب و سلوکش مغناطیس نفوس بود البتّه متعلّق به همۀ جهانیان است ولی مفهوم و مقتضیاتی مخصوص برای ایرانیان در بر دارد.  گرچه آن حضرت در طفولیّت به همراه اب بزرگوارش به تبعید رفت امّا دمی از وطن مقدّس و مألوفش غافل نشد و در طول حیات حتّی در هنگام سفر به مغرب‌زمین همواره به فکر و ذکر هم‌میهنانش مشغول بود تا بلکه به مدد تعالیم خداوندگار برای این روز جدید و با ترویج خصایل شایستۀ این عصر نوین روابط ضروریّۀ اجتماع در آن خطّه دگرگون گردد، عدل و انصاف جلوه نماید، خرد رخ بگشاید، تعلیم و تربیت محور اصلی امور قرار گیرد، و در ظلّ تحوّل بنیادین اخلاقیّات، همه گونه ترقّی و پیشرفت میسّر گردد و سبب اعتلای ایران شود.  لذا حضرتش با تشریح تعالیم الهی و تشویق در جهت به کار بستن آموزه‌های مندرجه در شریعۀ ربّانیّه برای رفع معضلات و کاستی‌های اجتماع، مردمان آن سامان را عموماً مخاطب قرار داد و بهائیان ایران را خصوصاً پند و اندرز داد و ترغیب به هرگونه فداکاری و از خودگذشتگی برای خدمت به آن سرزمین مقدّس‌ فرمود و مکرّراً و مؤکّداً همگان را به آیندۀ درخشان ایران اطمینان بخشید.

در یکی از الواح مبارک، آن حضرت چنین می‌فرمایند:  ”مستقبل ایران در نهایت شکوه و عظمت و بزرگواریست زیرا موطن جمال مبارکست.  جمیع اقالیم عالم توجّه و نظر احترام به ایران خواهند نمود و یقین بدانید که چنان ترقّی نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حیران ماند.“  و در بیانی دیگر می‌فرمایند:  ”کلبهٴ احزان شود روزی گلستان غم مخور.  شما در خدمات بایران و ایرانیان نهایت همّت و صداقت را مجری دارید دیگر حزنی نداشته باشید.“

برادران و خواهران عزیز روحانی، این روز فرخنده را به یکایک شما تهنیت می‌گوییم و از اعماق قلب از درگاه مقصود عالمیان صحّت و راحت، آزادگی و رخا، و نزول تأییدات بی‌انتها برای شما و جمیع هموطنان‌تان سائل و ملتمسیم.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

 

پیام ۲۱ فوریه ۲۰۲۱

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

۲۱  فوریه  ۲۰۲۱

ارسال از طریق الکترونیکی

محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز روحانی،

علیرغم مشکلات فراوان ناشی از بحران بهداشتی عالم‌گیر فعلی و اثرات اجتناب‌ناپذیرش بر کلّیّۀ اموری که در دست اجراست، تا کنون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در بنای مقام منوّر حضرت عبدالبهاء که در اوایل سال ۲۰۲۰ با جدّیّت تام شروع شد حاصل شده است.  آماده‌سازی محلّ بنا به اتمام رسیده و شالوده‌های وسیع مورد نیاز اکنون ریخته شده است.  جوازهای ساختمان کسب گردیده و دیوارهای ورودی و دیوارهای اطراف بنای اصلی مرقد مبارک در دست ساخت است.  نقشه‌های اجرایی قالب‌بندی شبکۀ‌ پیچیده‌ برای پوشش مرمر سقف که متشکّل از هشتاد قسمت می‌باشد نزدیک به اتمام است و ساختمان اصلی مرقد مبارک و بناهای مربوطه به زودی شکل خواهد گرفت.  احبّای عزیز از طریق گزارش‌های متناوب سرویس خبری جامعۀ بهائی که شامل عکس و ویدیو نیز می‌باشد مرتّباً در جریان پیشرفت هر مرحله قرار می‌گیرند.

پس از اعلان تصمیم ساختن مرقد مبارک، طولی نکشید که بیت العدل اعظم در ماه مه ۲۰۱۹ تأسیس صندوقی مختصّ این هدف مقدّس را به اطّلاع شما رساندند و اظهار امیدواری کردند که این مشروع به خصیصۀ مشاركت عمومی ممتاز گردد.  پاسخ احبّا در استفاده از این فرصت بی‌نظیر برای تقدیم تبرّعات به این پروژه موجب سرور معهد اعلی گشته است.  حال مقرّر فرموده‌اند که مطالب ذیل به اطّلاع شما برسد.

بعضی از اقدامات مهم — از جمله آماده‌سازی نقشه‌های مشروح، انتخاب و تدارک مصالح، امضای قراردادهای عمده، و اقدامات ساختمانی اوّلیّه — به انجام رسیده و این امکان را فراهم ساخته است که اکنون با اطمینان، هزینۀ این مشروع حدود هفتاد و پنج میلیون دلار تخمین زده شود.  احبّای الهی طیّ سال‌های متمادی تبرّعات خود را برای ساختمان نهایی مقام مولای محبوب خود تقدیم نموده‌اند.  این مبالغ بلافاصله بعد از اعلام خبر مربوط به مرقد مبارک در رضوان سال ۲۰۱۹ با تبرّعات سخاوتمندانه‌ به نحو معتنابهی افزایش یافته است.  بیت العدل اعظم نیز مبلغ قابل ملاحظه‌ای از طرف بهائیان ایران برای این مشروع منظور داشته‌اند.  بدین ترتیب در مجموع تا کنون تقریباً نیمی از هزینۀ تخمینی پروژه تأمین گشته است.  در حالی ‌که کار ساختمان ادامه دارد، احبّا همچنان از این فرصت برخوردار خواهند بود که تبرّعات خود را برای این مشروع عظیم در طیّ دو سالی که انتظار می‌رود به تکمیل آن باقی مانده تقدیم نمایند.

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت مشاورین
مشاورین ارجمند

 

صفحه‌ها