مؤسّسۀ مشاورین

لبه‌های اولیه

بیت العدل اعظم

مرکز جهانی بهائی – ژانویه ٢٠٠١

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

مقدّمه

بیش از سی سال از تأسیس هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای در سال ١٩٦٨ می‌گذرد.  در این مدّت مؤسّسۀ مشاورین تجربه‌های ارزشمندی به دست آورده است و نفوذ آن در سراسر عالم بهائی همواره با شدّت بیشتری احساس می‌شود.  استقرار دارالتّبلیغ بین‌المللی در مقرّ خود در کوه کرمل فرصتی مقتضی برای صدور سندی در توصیف عملیّات مؤسّسۀ مشاورین را فراهم می‌آورد.  بنا بر این چکیده‌ای از هدایات گذشته راجع به این موضوع را تهیّه نموده‌ایم که امیدواریم درک دوستان را نه تنها نسبت به مسئولیّت‌های مشاورین و هیئت معاونین بلکه به طور کلّی نسبت به نحوۀ عمل نظم اداری نیز افزایش دهد.
این سند شامل دو بخش است.  در بخش اوّل توضیحی اجمالی از اجزای متشکّل این مؤسّسۀ و وظایف هر یک از آنها را ارائه می‌دهیم.  بخش دوم فهرستی است از تقریراتی که به جنبه‌های خاصّ فعّالیّت‌های اين مؤسّسه می‌پردازد.

نظم اداری مورد نظر حضرت بهاءالله مقاصد الهی خود را از طریق سیستمی از مؤسّسات که هر یک حوزۀ عمل مشخّص خود را دار است تحقّق می‌بخشد.  بیت العدل اعظم هیئت حاکمۀ مرکزیِ این نظم می‌باشد که دستورالعملش آثار نازلۀ حضرت بهاءالله و تبیینات و توضیحات حضرت عبدالبهاء و حضرت ولیّ‌امرالله است.  تحت هدایت بیت العدل اعظم اختیارات امور قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی جامعۀ بهائی توسّط محافل روحانی محلّی و ملّی اِعمال می‌گردد.  این اختیارات هم‌چنين در حدودی که به آنها محول گرديده توسّط شوراهای منطقه‌ای، لجنات و سایر هیئت‌هایی که توسّط این مؤسسات تأسیس می‌شود اِعمال می‌گردد.

اختیارات مؤسّسات انتخابی در اخذ تصمیمات لازم الاجرا برای جامعه، با نفوذ روحانی و اخلاقی و فکری‌ای همراه است که نظم اداری هم بر حیات مؤمنین و هم بر کار مؤسّسات امری اِعمال می‌دارد.  این نفوذ از طریق خدمات نفوس منتصب به مقام رفیع مشاور و معاونین آنان خصوصیّت ویژه‌ای می‌یابد.  مشاورین قارّه‌ای و اعضای هیئت‌های معاونت و مساعدین آنان علی‌الخصوص مسئول انجام وظایفی مربوط به صیانت و ترویج امر الله هستند.  مشاورین قارّه‌ای در اجرای وظایف خویش در ظلّ هدایت دارالتّبلیغ بین‌المللی عمل می‌کنند که حوزۀ اختياراتش جهانی است و در ارتباط نزدیک با بیت العدل اعظم انجام وظیفه می‌کند.

دو مؤسّسۀ مشاورین و محافل روحانی هر یک با اجرای نقش خاصّ خود در ایفای مسئولیّت صیانت و ترویج امر الله سهیم‌اند.  تعامل هماهنگ بین این دو مؤسّسه، موجب سریان مداوم هدایت و تشویق و محبّت به احبّا گردیده مجهودات فردی و جمعی آنان را در ترقّی و تقدّم امر مبارک تقویت می‌نماید.  اهمّیّت این چنین تعاملی از بیانات حضرت ولیّ عزیز امر الله، در تلگرام مورّخ ٤ ژوئن ١٩۵٧ به زبان انگلیسی، که در آن زمان به حضرات ایادی امر الله و محافل روحانی ملّی اشاره فرموده‌اند درک می‌گردد:  "صیانت این آیین نازنین، حفظ سلامت روحانی جوامع بهائی، نشاطِ ایمان فرد فردِ اعضای جامعه، انجام وظیفۀ صحیح تشکیلات اداری امری که با زحمت فراوان تأسیس شده‌اند، به ثمر رساندن مشروعات بهائی در سراسر جهان، تحقّق مقدّرات غائیۀ شریعۀ الهیّه، همه و همه مستقیماً منوط به اجرای شایستۀ مسئولیّت‌های سنگینی است که اکنون بر شانۀ اعضای این دو مؤسّسه قرار دارد. (ترجمه)

مشاورین و اعضای هیئت معاونت با فراغت از مسئولیّت‌های اداری‌ محوّله به مؤسّسات انتخابی، قادرند قوای خویش را متمرکز در تشویق و ترغیب احبّا و تشکیلات امری و جوامع بهائی به تمسّک به اصول نمایند.  درک مشاورین و معاونین از تعالیم الهی همراه با تدابیری که زاییدۀ تجربیّات حاصله از اشتغال آنان به جنبه‌های متعدّد فعّاليّت‌های امری است ایشان را به خصوص برای ارائه اندرزهای مفید برای کار نهاد‌های انتخابی واجد شرایط می‌سازد.  به علاوه، این واقعیّت که این نفوس منتصبه حائز مقامی بالاتر از محافل روحانی هستند تضمین می‌کند که کاملاً در جریان امور قرار گیرند و محافل روحانی به پیشنهادادت و توصیه‌های آنان توجّهی شایسته‌ مبذول ‌دارند.  فرایندهای اداری امر الهی تنها مربوط به امور قضایی، احکام و مقرّرات، و برنامه‌هایی که اقدامات را جهت می‌بخشد نیستند بلکه شامل تمهیداتی نیز می‌شوند که موجب جلب حمایت صمیمانۀ احبّا و هدایت قوای آنان می‌گردد.  مشاورین و معاونین در مقام افرادی که روح تقدیس و ایثارگری‌شان به اثبات رسیده است در کلّیّۀ فرایندهای اداری اثر می‌گذارند هم‌چنین در تشویق احبّا و تقویت ابتکار شخصی و تنوّع و آزادی عمل نقشی حیاتی بازی می‌کنند.  در مجهودات خویش می‌کوشند تا بر اثر اَقدام حضرات ایادی امر الله که حضرت عبدالبهاء آنان را به "نشر نفحات الله و تربیت نفوس و تعلیم علوم و تحسین اخلاق عموم و تقدیس و تنزیه در جمیع شئون" دعوت فرموده‌اند مشی نمایند."

بیت العدل اعظم
١ ژانویه ٢٠٠١

Persian (فارسی)