وعده صلح جهانى

لبه‌های اولیه

ترجمه‌ای از بیانیّۀ "وعدۀ صلح جهانی" پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به مردم جهان (از:  مرکز جهانی بهائی)

اکتبر  ۱۹۸٥

 

Persian (فارسی)